Biuletyn poświęcony ochronie danych

 / 4.6

Zaloguj się, aby ocenić ten artykuł! Zaloguj/Rejestracja

Scitec Nutrition Polska

Biuletyn poświęcony ochronie danych

Celem witryn firmy Biotech USA Kft. (z siedzibą pod adresem: 1033 Budapest, Huszti út 60.) (zwanej dalej „Dostawcą usługi”) dostępnych pod następującymi domenami: scitecshop.pl (zwanych dalej „Witrynami”) jest zaspokajanie potrzeb odbiorców ze świata kulturystyki i fitness, zapewnienie komunikacji między osobami zainteresowanymi kulturystyką i fitness oraz udostępnienie online platformy do wymiany doświadczeń i budowania społeczności miłośników kulturystyki.

Aktualna wersja biuletynu poświęconego ochronie danych przez Dostawcę usługi jest dostępna na stronie głównej.

Co się tyczy zarządzania danymi osobowymi, Dostawca usługi jako podmiot zarządzający danymi niniejszym informuje użytkowników korzystających z Witryny o fakcie zarządzania danymi osobowymi udostępnianymi na Witrynach, o zasadach i praktykach w zakresie danych osobowych, o organizacji i środkach technicznych stosowanych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, a także o sposobach i możliwościach dochodzenia swoich praw przez Użytkownika.

Dostawca usługi zarządza wszelkimi zgromadzonymi danymi osobowymi w sposób poufny, zgodnie z przepisami prawa oraz międzynarodowymi zaleceniami w zakresie ochrony prywatności danych, a także zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Dostawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych swoim partnerom oraz użytkownikom, a szczególnie do poszanowania prawa do informacyjnego samostanowienia użytkowników witryny. Dostawca usługi zarządza wszelkimi danymi osobowymi w sposób poufny oraz stosuje wszelkie dostępne środki ochrony, techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych.

Dostawca usługi może wprowadzić zmiany w treści niniejszego biuletynu poświęconego ochronie danych, zawiadamiając wcześniej o wprowadzanych zmianach użytkowników witryny. Zmienione postanowienia wchodzą w życie wraz z pierwszym skorzystaniem przez Użytkownika z witryny po publikacji zmian.

W razie pytań dotyczących niniejszego biuletynu poświęconego ochronie danych należy wysłać wiadomość na adres shop@scitecshop.pl.

Korzystając z Witryny, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego biuletynu poświęconego ochronie danych oraz wyraża zgodę na zarządzanie swoimi danymi osobowymi w sposób opisany poniżej.

1. Definicje

 1. Podmiot danych/Użytkownik: dowolna osoba fizyczna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania w bezpośredni lub pośredni sposób w oparciu o określone dane osobowe.
 2. Dane osobowe: wszelkie dane, które mogą zostać powiązane z Podmiotem danych, zwłaszcza jego imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej lub dowolne informacje na temat jego stanu fizycznego, psychicznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego, jak również dowolne wnioski wyciągnięte z danych dotyczących Podmiotu danych.
 3. Zgoda: dobrowolne i konkretne oświadczenie woli złożone przez Podmiot danych w oparciu o odpowiednie informacje, w którym osoba wyraża w sposób niepozostawiający wątpliwości swoją zgodę na kompleksowe lub związane z określonymi czynnościami zarządzanie jej odnośnymi danymi.
 4. Sprzeciw: Podmiot danych sprzeciwia się zarządzaniu jego danymi osobowymi oraz żąda przerwania zarządzania nimi oraz ich usunięcia.
 5. Podmiot zarządzający danymi/Dostawca usługi: osoba fizyczna lub prawna bądź organizacja bez osobowości prawnej, która albo samodzielnie, albo we współpracy z innymi, określa cel zarządzania danymi, podejmuje decyzje w sprawie zarządzania danymi (w tym wykorzystania zasobów) i egzekwuje ich realizację bądź zleca wykonanie powyższych zadań zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane.
 6. Zarządzanie danymi: bez względu na zastosowaną procedurę wszelkie operacje wykonywane na danych, zwłaszcza ich gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, wydobywanie, przekazywanie, ujawnianie, synchronizowanie lub wiązanie, blokowanie, usuwanie i niszczenie, a także zapobieganie wykorzystaniu takich danych, wykonywanie zdjęć bądź nagrań dźwiękowych lub wideo, jak również rejestrowanie dowolnych właściwości fizycznych umożliwiających zidentyfikowanie osoby (np. pobranie odcisku palca lub dłoni, pozyskanie próbki DNA, wykonanie obrazu tęczówki).
 7. Przetwarzanie danych: wykonywanie zadań technicznych związanych z operacjami zarządzania danymi bez względu na metody i sprzęt wykorzystane do wykonania operacji, miejsce zastosowania oraz na fakt, czy zadanie techniczne jest wykonywane na danych.
 8. Podmiot przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna bądź organizacja bez osobowości prawnej, która wykonuje przetwarzanie danych na podstawie umowy zawartej z Podmiotem zarządzającym danymi, w tym umowy zawartej w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
 9. Przekazanie danych: udostępnienie danych określonej stronie trzeciej.
 10. Ujawnienie: udostępnienie danych dowolnej osobie.
 11. Usunięcie danych: uczynienie danych niemożliwymi do zidentyfikowania czy odtworzenia.
 12. Blokowanie danych: przypisywanie danym identyfikatorów, aby ograniczyć możliwość zarządzania nimi na stałe lub określony czas.
 13. Niszczenie danych: całkowite fizyczne zniszczenie nośnika.
 14. Strona trzecia: osoba fizyczna lub prawna bądź organizacja bez osobowości prawnej, która nie jest tożsama z Podmiotem danych, Podmiotem zarządzającym danymi oraz Podmiotem przetwarzającym dane.

2. Dane Dostawcy usługi jako Podmiotu zarządzającego danymi

 1. Nazwa dostawcy usługi: Biotech USA Kft. (zwany dalej „Dostawcą usługi”)
 2. Siedziba: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Przedstawiciel: Bálint lévai (przedstawiciel firmy)
 4. Numer rejestracyjny firmy: 01-09-352550
 5. Numer identyfikacji podatkowej: 25114681-2-44 [VAT EU: HU25114681]
 6. Numer wpisu do rejestru urzędowego: C/002 215/2003.
 7. Departament Handlu Wewnętrznego i Turystyki Biuro Pozwoleń i Administracji Publicznej w Ministerstwie Gospodarki i Transportu (1024 Budapest Margit krt. 85.)
 8. Numer wpisu do rejestru ochrony danych: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004
 9. Nazwa organu dokonującego wpisu do rejestru: Sąd komitatu Csongrád działający jako Sąd Rejestrowy (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 10. Kontakt do Dostawcy usługi oraz jego regularnie wykorzystywany adres e-mail przeznaczony do kontaktu z użytkownikami: shop@scitecshop.pl
 11. Numer telefonu: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 12. Numer wpisu dotyczącego zarządzania danymi: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004

3. Zakres danych osobowych, cel, tytuł prawny oraz czas trwania zarządzania danymi

Zarządzanie danymi osobowymi może być prowadzone przez Dostawcę usługi zgodnie z Art. 5 (1) a) Ustawy CXII z 2011 r. dotyczącej prawa do informacyjnego samostanowienia i swobody dostępu do informacji (zwanej dalej „Ustawą informacyjną”), tj. w sytuacji, w której podmiot danych wyraził zgodę, oraz zgodnie z Ustawą CVIII z 2001 r. dotyczącą określonych zagadnień związanych z usługami handlu elektronicznego oraz usług społeczeństwa informacyjnego.

Dostawca usługi nie sprawdza autentyczności dostarczonych danych osobowych, ponieważ jest to obowiązek pozostający w wyłącznej gestii osoby podającej dane, Użytkownika lub wykonawcy. Podając swój adres e-mail, Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zagwarantowanie, że z usługi za pośrednictwem podanego adresu e-mail będzie korzystał tylko on. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z logowaniem się za pomocą swojego adresu e-mail.

3.1. Dane techniczne gości odwiedzających witrynę, polityka plików cookie

Z przyczyn technicznych oraz w celu tworzenia statystyk dotyczących zachowań użytkowników w trakcie każdych odwiedzin witryny Dostawca usługi rejestruje adres IP Użytkownika, godzinę rozpoczęcia i zakończenia odwiedzin, tytuł odwiedzonej strony oraz rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika. Dane te są automatycznie rejestrowane przez system i nie są wiązane z żadnymi innymi danymi wprowadzanymi podczas rejestracji lub użytkowania. Dostęp do zgromadzonych w ten sposób danych ma wyłącznie Dostawca usługi. Dane tego rodzaju są przechowywane na serwerze przez 4 doby.

Kod html usług zawiera odsyłacze do zewnętrznych serwerów niezależnych od Dostawcy usługi. Serwery zewnętrzne pomagają w przeprowadzaniu pomiarów i audytu liczby gości oraz pozyskiwaniu innych danych dotyczących Witryny na podstawie analityki (Google Analytics). Więcej informacji na temat zarządzania danymi analityki internetowej można uzyskać za pośrednictwem Menedżera Danych na stronie www.google.com/analytics.

Pliki cookie

Aby ułatwić świadczenie spersonalizowanych usług Dostawca usługi oraz określeni zewnętrzni dostawcy usług przechowują i wykorzystują pliki cookie, tj. niewielkie pakiety danych przechowywane na komputerze Użytkownika. Jeżeli przeglądarka zwraca wynik o zapisanym wcześniej pliku cookie, zarządzający nim dostawca usługi może powiązać dane zapisane podczas bieżących odwiedzin z danymi zapisanymi podczas wcześniejszych, ale wyłącznie na potrzeby własne.

W celu zapewnienia spersonalizowanych usług Dostawca usługi zapisuje niewielkie pakiety danych nazywane plikami cookie na komputerze Użytkownika. Plik cookie nadaje się do przechowywania informacji o zachowaniach użytkownika. Użytkownik może usunąć plik cookie ze swojego komputera lub skonfigurować komputer tak, aby pliki cookie były blokowane.

Większość przeglądarek internetowych oferuje w menu funkcję pomocy, za pośrednictwem której można uzyskać informacje na temat

 • blokowania plików cookie,
 • akceptowania plików cookie,
 • wskazania przeglądarce, jak skonfigurować nowy plik cookie,
 • wyłączania pozostałych plików cookie.

Użytkownik, który nie chce, aby narzędzia Google Analytics wykorzystywały powyższe dane opisanymi wyżej metodami oraz do opisanych wyżej celów, powinien zainstalować dodatek blokujący narzędzia Google Analytics.

Dostawca usługi korzysta z następujących plików cookie:

 • Cookie sesyjne: są one automatycznie usuwane po odwiedzinach Użytkownika. Pliki te mają za zadanie zapewnienie wydajniejszego i bezpieczniejszego działania Witryny Dostawcy usługi; z tego powodu są one nieodzowne dla działania określonych funkcji lub pewnych aplikacji.
 • Cookie trwałe: Dostawca usługi wykorzystuje także cookie trwałe, które usprawniają korzystanie (np. optymalizację nawigacji). Pliki cookie tego rodzaju są przechowywane przez przeglądarkę internetową przez dłuższy czas. Czas ten zależy od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 • Cookie wykorzystywane przez sesje chronione hasłem.
 • Cookie wymagane przez koszyk zakupowy.
 • Cookie bezpieczeństwa.

Witryna wykorzystuje kody poniższych witryn, które mogą przechowywać pliki cookie na urządzeniach gości:

 • Kod śledzenia w ramach remarketingu Google Adwords: służy on do umożliwienia nam kontaktu z gościem witryny na innych witrynach w sieci Google Display z reklamą remarketingową. Kod remarketingowy wykorzystuje pliki cookie do oznaczania gości. Użytkownicy witryny mogą zablokować powyższe pliki cookie poprzez wykonanie odpowiednich instrukcji menedżera preferencji Google Ads. Spowoduje to, że nie będą więcej dostawać spersonalizowanych ofert od Dostawcy usługi.
 • Kod Piksel Facebooka umożliwia Dostawcy usługi wyświetlanie reklam gościom Witryny w serwisie Facebook.
 • Kod OptiMonk Javascript umożliwia Dostawcy usługi wyświetlanie wyskakujących spersonalizowanych reklam gościom Witryny.
 • Kod Google Analytics umożliwia Dostawcy usługi gromadzenie statystyk odwiedzin Witryny.
 • Kod RTB House umożliwia Dostawcy usługi wyświetlanie reklam gościom Witryny w sieci RTB House.
 • Kod Scarab umożliwia Dostawcy usługi wyświetlanie spersonalizowanych ofert gościom Witryny.
 • Kod serwera reklamowego DoubleClick.
 • Kody Visual Website Optimizer, Crazyegg i FindGore umożliwiają Dostawcy usługi analizowanie zachowań związanych z wyszukiwaniem, podejmowanych przez gości Witryny.

Dane zarejestrowane przez Dostawcę usługi oraz dane pozyskane na podstawie informacji na temat zachowań użytkownika z wykorzystaniem plików cookie są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

3.2. Rejestracja w sklepie

W czasie rejestracji wymagane jest podanie Dostawcy usługi poniższych danych

W pozycji „Personal and profile data” (dane osobowe i profilowe)

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Data urodzenia (niewymagana)

W pozycji „Shipping address” (adres dostawy)

 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Adres
 • Kraj

Płeć Użytkownika (niewymagana)

Danymi tymi zarządza Dostawca usługi na potrzeby identyfikowania Użytkownika oraz identyfikowania i realizacji zamówień. Adres e-mail wykorzystywany jest do potwierdzania zamówień oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji. Możliwe jest podanie dodatkowo innego adresu dostawy. Dane te są wykorzystywane do wysyłki, rozliczeń i korespondencji.

Hasło do logowania jest generowane przez system i wysyłane do Użytkownika w wiadomości e-mail. Hasło można zmienić po udanym zalogowaniu się do sklepu z poziomu menu „My Data” (moje dane). W menu tym można wprowadzić zmiany danych osobowych.

Dane osobowe zostaną usunięte z systemu przez Dostawcę usługi na życzenie lub po upływie pięciu lat od zakończenia przez użytkownika aktywności.

Powyższy zapis pozostaje bez wpływu na przestrzeganie zobowiązań w zakresie przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (np. księgowego) oraz na zarządzanie dodatkowymi danymi w oparciu o rejestrację lub inną zgodę wyrażoną przez Użytkownika.

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres shop@scitecshop.pl. Dane osobowe zostaną usunięte z systemu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania żądania.

3.3. Biuletyn

Użytkownicy mają możliwość subskrybowania wysyłanego przeważnie raz w tygodniu elektronicznego biuletynu. Można to zrobić za pośrednictwem menu „My Data” (moje dane) lub w innej formie udostępnionej doraźnie przez Dostawcę usługi.

Zrezygnować z subskrypcji można, klikając odpowiedni odsyłacz na końcu biuletynu lub za pośrednictwem menu „My Data” (moje dane) dostępnego w Witrynie.

3.4. Forum

Na forum mogą publikować wyłącznie osoby zarejestrowane. W czasie rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, hasła oraz adresu e-mail.

Dane te są niezbędne do identyfikowania użytkowników i odróżniania jednych od drugich. E-mail wykorzystywany jest także do celów korespondencyjnych.

Użytkownik może podać swój publiczny adres e-mail oraz datę urodzenia, wstawić zdjęcie, wprowadzić spersonalizowany podpis oraz podać adres strony internetowej, zawód, hobby, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (numer ICQ), a także dane dotyczące treningu (poziom zaawansowania, obwód bicepsa, obciążenie przy wyciskaniu, ulubione ćwiczenia itp.). Użytkownik może także zdecydować o ujawnieniu tych danych innym zarejestrowanym użytkownikom. Dane tego rodzaju ułatwiają nawiązywanie kontaktów i komunikację między użytkownikami.

Do korzystania z forum odnoszą się także zapisy punktu 3.6 poniżej.

W menu „My Data” (moje dane) można wprowadzić zmiany danych osobowych.

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres shop@scitecshop.pl. Dane osobowe zostaną usunięte z systemu przez Dostawcę usługi na życzenie lub po upływie pięciu lat od zakończenia przez użytkownika aktywności.

3.5. Kontakt

W razie pytań lub problemów zaistniałych podczas korzystania z usług należy kontaktować się z Dostawcą usługi z wykorzystaniem informacji kontaktowych podanych w części 2 powyżej.

Dostawca usługi zgadza się usunąć wszelkie przychodzące wiadomości e-mail zawierające nazwiska i adresy (oraz wszelkie inne wprowadzone dobrowolnie dane) nadawcy po upływie do 90 dni od daty rozstrzygnięcia sprawy.

3.6. Udostępnianie treści i informacji

Dostawca usługi nie może ponosić odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkownika i jedynie przez siebie przechowywane. Dotyczy to w szczególności przypadków ujawnienia dokumentów zawierających dane osobowe (zdjęcie portretowe, nagranie głosu) lub innych powiązanych operacji zarządzania danymi, w przypadku których konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody Użytkownika.

Odpowiedzialność za uzyskanie takiej zgody oraz za ujawnione treści ponoszą Użytkownicy. Dostawca usługi zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za legalność (np. zdjęcie) oraz prawdziwość (np. poufność) treści ujawnianych przez Użytkowników w toku korzystania z Usługi.

Jeżeli Użytkownik usunie swój profil lub jego profil zostanie usunięty, usunięte zostaną także ujawnione treści.

4. Przetwarzanie danych

Wgląd do danych mają przede wszystkim Dostawca usługi oraz jego wewnętrzni pracownicy. Dane nie będą ujawniane stronom trzecim.

Dostawca usługi może skorzystać z usług Podmiotu przetwarzającego dane (np. operatora systemowego, księgowego).

W przypadku złożenia zamówienia podane dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres dostawy oraz numer telefonu, są przekazywane przez Dostawcę usługi wraz z innymi danymi poniższym Podmiotom zarządzającym danymi:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) na potrzeby realizacji dostawy, jeżeli Użytkownik decyduje się na skorzystanie z kuriera;
 • Consist Kft. (6725 Szeged, Vadmacska u. 10.) na potrzeby formalności księgowych;
 • dr Eva Karsay (6720 Szeged, Kölcsey u. 4.) na potrzeby dopełnienia formalności audytowych, o których mowa w Art. 43 Ustawy IV z 2006 r. dotyczącej stowarzyszeń przedsiębiorców.

5. Sposób przechowywania danych osobowych oraz bezpieczeństwo zarządzania danymi

Dostawca usługi wykonuje zadania zarządzania danymi związanymi z witryną przede wszystkim w swojej siedzibie głównej. Serwery zlokalizowane są w siedzibie głównej firmy oraz w Data Centre of Rackforest Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 2). Dostawca usługi przechowuje dane osobowe na dedykowanych serwerach objętych całodobową ochroną.

Dostawca usługi zapewnia ochronę bezpieczeństwa zarządzania danymi z wykorzystaniem środków technicznych, administracyjnych oraz organizacyjnych gwarantujących poziom ochrony adekwatny do ryzyka towarzyszącego zarządzaniu danymi.

System informatyczny i sieć Dostawcy usługi są zabezpieczone przed zagrożeniami, takimi jak: oszustwo, szpiegostwo, sabotaż, wandalizm, pożar, powódź, wirus komputerowy, włamanie cyfrowe oraz atak polegający na blokadzie usług. Dostawca usługi gwarantuje bezpieczeństwo w oparciu o procedury ochrony na poziomie serwera i aplikacji.

Niezależnie od wykorzystywanego protokołu (poczta, sieć, FTP itp.) wysyłane w Internecie wiadomości elektroniczne są narażone na zagrożenia płynące z sieci w postaci fałszywych działań, które mogą zagrażać umowie oraz powodować ujawnienie lub zmianę informacji. Dostawca usługi podejmie wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia ochrony przed takimi zagrożeniami. Dostawca usługi zapewni monitorowanie systemów w celu rejestrowania wszelkich prób złamania zabezpieczeń oraz zbierania dowodów na wystąpienie każdego z takich zdarzeń. Monitorowanie systemu umożliwia dodatkowo weryfikację skuteczności podjętych środków bezpieczeństwa.

6. Prawa Użytkownika oraz środki zaradcze

6.1. Prawo do informacji

Użytkownik może wystąpić o udzielenie informacji na temat istotnych dla niego danych osobowych, którymi zarządza Dostawca usługi, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres shop@scitecshop.pl lub pocztą tradycyjną.

Na wyrażone przez Użytkownika życzenie Dostawca usługi udzieli mu informacji na temat istotnych dla niego danych osobowych, którymi zarządza, a także na temat celu i podstaw prawnych czynności zarządzania danymi, czasu trwania tego procesu oraz stron, które otrzymują bądź otrzymały dane Użytkownika, a także celu przekazania im danych. Dostawca usługi dostarczy wymagane informacje w formie pisemnej w ciągu 30 dni od momentu złożenia przez Użytkownika wniosku.

Użytkownik może kierować pytania lub uwagi dotyczące zarządzania danymi do pracownika Dostawcy usługi, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

6.2. Użytkownik może wystąpić o usunięcie, poprawienie lub zablokowanie danych

Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia o poprawienie lub usunięcie wszelkich nieprawidłowo zapisanych danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych. Dostawca usługi usunie dane w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku. Usunięte dane są nie do odzyskania. Usunięcie danych nie wpływa na wymagane prawem obowiązki związane z zarządzaniem danymi (np. przepisy księgowe), w ramach których Dostawca usługi zachowa dane zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa.

Dodatkowo Użytkownik może wystąpić o zablokowanie danych. Dostawca usługi zablokuje dane osobowe na życzenie Użytkownika lub jeśli w oparciu o dostępne informacje uzna, że usunięcie danych naruszałoby uzasadnione interesy Użytkownika. Zarządzanie zablokowanymi w ten sposób danymi osobowymi może trwać jedynie do czasu ustania przesłanki dla kontynuowania zarządzania.

Osoby, które muszą zostać poinformowane o zmianie, zablokowaniu lub usunięciu danych, to Użytkownik oraz wszelkie inne strony, do których dane zostały przekazane na potrzeby zarządzania. Takie zawiadomienie może zostać pominięte, jeżeli takie pominięcie nie narusza uzasadnionych interesów Użytkownika w odniesieniu do celu zarządzania danymi.

Jeżeli Dostawca usługi nie spełni zgłoszonego przez Użytkownika żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, zobowiązany jest do podania uzasadnienia faktycznego i prawnego takiej decyzji w ciągu 30 dni od momentu otrzymania żądania.

6.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zarządzanie swoimi danymi osobowymi

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zarządzanie swoimi danymi osobowymi. W możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż przed upływem 15 dni od daty otrzymania takiego sprzeciwu, Dostawca usługi rozpatrzy sprawę, podejmie decyzję oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w formie pisemnej.

Użytkownik może dochodzić swoich praw z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w rozdziale 2 powyżej.

6.4. Na podstawie przepisów Ustawy V z 2013 r. dotyczącej Kodeksu Cywilnego Użytkownik może

 1. skontaktować się z Węgierskim Narodowym Urzędem Ochrony Danych i Swobody Dostępu do Informacji (

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  telefon: +36 1 391-1400

  fax: 36 1 391-1410

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap: https://naih.hu/

  );
 2. dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli w celu skorzystania z usługi Użytkownik wprowadził dane osoby trzeciej lub spowodował szkodę w trakcie korzystania z Witryny, Dostawca usługi ma prawo do dochodzenia od Użytkownika rekompensaty. W takim przypadku Dostawca usługi udzieli zaangażowanym organom uzasadnionej pomocy w ustaleniu tożsamości osoby będącej sprawcą szkody.

7. Pozostałe przypadki zarządzania danymi

Niniejszym informujemy użytkowników, że do Dostawcy usługi może zwrócić się sąd, prokurator lub organ śledczy z żądaniem okazania lub przesłania informacji, danych lub dokumentów (Art. 71 Ustawy XIX z 1998 r. dotyczącej Postępowania Karnego). Dostawca usługi przekaże dane organowi wyłącznie w takiej ilości i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na podany przez organ cel i zakres wglądu do danych.

Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego biuletynu poświęconego ochronie danych, zawiadamiając wcześniej Użytkowników o tym fakcie za pomocą witryny. Po wejściu w życie zmian Użytkownik akceptuje zmienioną treść biuletynu poświęconego ochronie danych w sposób dorozumiany poprzez skorzystanie z Witryny.

Treść niniejszego biuletynu poświęconego ochronie danych wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.